Ostutingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse vbh24.ee (edaspidi vbh24.ee) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse vbh24.ee omanikfirma VBH ESTONIA OÜ (edaspidi Müüja) vahel vbh24.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.

1.2. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse vbh24.ee veebilehel ja need jõustuvad vbh24.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.3. Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

1.4. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad vbh24.ee veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.


2. Kliendi andmed ja andmekaitse

2.1. Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.

2.2. Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

2.3. Kui Ostja transpordi kinnitamise lehel olevad andmed muutuvad, tuleb sellest viivitamatult informeerida müüjat aadressil info@vbh.ee või telefonil 6401 331. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.

2.4. Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse vbh24.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.


3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus

3.1. Kõik hinnad vbh24.ee ilma paroolita ligipääsuga veebilehe keskkonnas sisaldavad käibemaksu.

3.2. Tootepildid on illustratiivsed ning need pärinevad hulgimüüjatelt ja/või tootjatelt, ja Müüjal ei ole võimalik piltide täpsust kõigi toodete puhul kontrollida. Hinna- ja tooteinfo võib vbh24.ee lehel muutuda, muudatused jõustuvad nende vbh24.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.

3.3. Kaupade kättesaadavus ja hind võib vbh24.ee lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende vbh24.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.

3.4. Tellimuse töötlemise teenustasu: müüja jätab õiguse kohaldada mistahes tellimuse vormistamisel lisatasu, mis tuuakse vajadusel välja tellimuse vormistamise lõppfaasis.


4. Tellimuse esitamine

4.1. Ostja saab vbh24.ee veebikauplusele tellimuse esitada veebilehe tellimussüsteemi kaudu või meiliaadressil tellimus@vbh.ee

4.2. Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Tellimuse esitamise järel võtab Müüja esindaja Ostjaga esimesel võimalusel ühendust, et tellimus kinnitada ja vajadusel kokku leppida üksikasjades.

4.3. Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne või parem kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastab Müüja raha Ostja kontole, millelt ülekanne laekus.


5. Lepingu sõlmimine

5.1. Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest Müüja pangakontole.


6. Tellimuse tühistamine

6.1. Ostjal on õigus ekslik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat meili, telefoni või muude kanalite kaudu.

6.2. Müüjal on õigus tellimus tühistada automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud tasumist kahe tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist.


7. Kaupade eest tasumine

7.1. Ostjal on kohustus tasuda ostu eest 100% ettemaksu.

7.2. Ostja tasub kauba eest pangaülekandega Müüja pangaarvele.

7.3. Kui Ostja ei ole sooritanud makset kauba eest käesolevate tingimuste punktis 6.2 nimetatud tähtaja jooksul, on Müüjal õigus tellimus tühistada ilma Ostjat sellest teavitamata.


8. Kaupade kättetoimetamine

8.1. Ostjal on võimalus kaup kätte saada Müüja kontoris Läike tee 12, Peetri küla, Rae vald pärast seda kui tasu kauba eest on laekunud Müüja pangaarvele ja kui Müüja esindaja on Ostjale teatanud kauba kättesaamise võimalikkusest.

8.2. Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu vastavalt vbh24.ee veebilehel toodud hinnale tellimuse lõppfaasis.

8.3. Müüja ei vastuta ühelgi moel kauba kättetoimetamise võimaliku hilinemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.


9. Ostust keeldumine

9.1. Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on füüsilisest isikust tarbijal õigus ostu-müügi leping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

9.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, ilma mehaaniliste ja visuaalsete kahjustusteta, rikkumata kaubandusliku välimusega, täiskomplektis ja originaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid. Rikutud pakendi korral jääb Müüjale õigus tagastatavat summat selle võrra vähendada. Ostja peab käsitsema ja uurima kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks seda teha tavapoes. Kauba pakend võib olla nähtavalt avatud ainult juhul kui teistmoodi ei oleks olnud võimalik kaubaga tutvuda. 

9.3. Ostu-müügi lepingust taganemise õigus ei kehti kaupade puhul, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades.

9.4. Kui Ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest viivitamatult (14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest) Müüjat teavitada meiliaadressil info@vbh.ee. Ostja peab kirjale lisama ostu kinnitava kauba saatedokumendi või müügiarve, samuti kauba ja pakendi foto. Müüja jätab endale õiguse nõuda lisafotosid tagastamisele kuuluvast kaubast.

9.5. Ostja nõustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta tellitule.

9.6. Lepingu katkestamisel tuleb kaup viivitamatult (30 kalendripäeva jooksul) tagastada.

9.7. Kauba tagastamise korral pakub Müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.

9.8. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, kannab Müüja hiljemalt 30 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.

9.9. Ostja nõustub võimalusega, et ostu-müügi lepingu katkestamise õiguse kuritarvitamise korral keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.


10. Vaidluste lahendamine

10.1. Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.


11. Garantii

11.1. vbh24.ee vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, aga ei tee ise seadmetele garantiiremonti. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti vbh24.ee vahendusel maaletooja või tootjatehase kaudu.

11.2. Garantiihoolduse aluseks on vbh24.ee poolt väljastatud müügidokument.

11.2.1. Garantiiaeg

11.2.1.1. Kõigi vbh24.ee veebikaupluses müüdavate kaupade puhul kehtib eraisikust tarbija jaoks vähemalt 24-kuuline garantii. Juriidilisest isikust ostja puhul kehtib tootja poolt määratud garantiiaeg.

11.2.1.2. Garantiiperioodi arvestatakse alates toote ostjale üleandmisest.

11.2.1.3. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa toodet kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja (garantiiremondi aeg).

11.2.1.4. Garantiiaja pikkus ja reageerimis- või hooldusaja kestus on määratud kauba tootja poolt.

11.2.1.5. Säilitada tuleb tootega kaasa pandud saatedokument või müügiarve, ilma selleta garantii ei kehti.

11.2.1.6. Garantiiperioodil on lepingust taganemine võimalik vaid tootja otsusel.

11.2.2. Garantiiremondi tegemine

11.2.2.1. Garantiiremonti tehakse tootja vahendusel tarnija või tootjatehase kaudu.

11.2.2.2. Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada Müüja esindusse. Täpsemat informatsiooni saab aadressilt www.vbh24.ee, telefonil 6401 331 või meiliaadressil info@vbh.ee.

11.2.2.3. Kui toote remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.

11.2.2.4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused (nt pretensioonide esitamise õigus vastavalt VÕS § 218 lg 2).

11.2.3. Garantii alla ei kuulu

11.2.3.1. Kuluva iseloomuga või riknevad tooted (liimid, värvid, jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.

11.2.3.2. Garantii kaotab kehtivuse kui tootel on tuvastatud ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või mis on tekkinud toote väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).

Ostutingimused | Privaatsuspoliitika

VBH Estonia OÜ Läike tee 12, Peetri 75312, Harjumaa Reg: 10179000 | Tel: +372 6401 331 | E-mail: tellimus@vbh.ee